Revidiranje

Revidiranje oz. revizija

Revidiranje ali revizija je, s strani neodvisnih strokovnjakov-pooblaščenih revizorjev, zbiranje dokazov o uradnih trditvah, ki ji vsebuje predmet revidiranja, npr. letno poročilo.

Za kakovostno izvajanje revizij poskrbi strokovno usposobljena ekipa z več kot 30 letnimi izkušnjami.

Vpisani smo v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.

Namen revidiranja

Glavni namen revizije je ugotoviti in potrditi, da so informacije, ki jih vsebuje predmet revidiranja, točne, popolne in se je nanje mogoče zanesti. To pomeni npr. da morajo računovodski izkazi resnično in pošteno predstavljati stanje poslovnih dogodkov v določenem letu. Resnično in pošteno pomeni, da so poslovni dogodki dejansko nastali, da so bili pravilno evidentirani, da so v računovodskih izkazih pravilno predstavljeni in da nedvomno pripadajo revidirani družbi.

Naše storitve:

 • revizija računovodskih izkazov pravnih oseb
 • revizija računovodskih izkazov proračunskih uporabnikov
 • posebne revizije in reviziji sorodne storitve
  • revizije v postopkih prisilne poravnave, stečaja, likvidacije
  • ustanovitvene revizije
  • revizije za potrebe statusnih sprememb
  • revizije namenske porabe sredstev
  • preizkušanje računovodskih izkazov (review)
  • revizija poslovanja (performance audit)
  • revizija stvarnih vložkov
  • revizije obveznosti
  • drugi dogovorjeni posli
 • notranja revizija

Dobro je vedeti:

Komu je namenjena revizija?

 • Družbam, ki so zakonsko obvezna
 • Tujim investitorjem za neodvisno kontrolo poslovanja
 • Lastnikom podjetij za neodvisno kontrolo poslovanja